Yönetmelik

23 Şubat 2015 PAZARTESİ                            Resmî Gazete                                            Sayı : 29276

YÖNETMELİK

Ardahan Üniversitesinden:
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
 1. Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
 2. Merkez: Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 3. Müdür: Merkezin Müdürünü,
 4. Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü,
 5. Üniversite: Ardahan Üniversitesini,
 6. Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
 1. Üniversitede önlisans, lisans ve lisansüstü programların dışında, eğitim verilen ve araştırma yapılan tüm alanlarda, Üniversitenin ve diğer kamu ve özel kişi, kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim ve mesleki eğitim taleplerini karşılamak.
 2. Nitelik kazanma imkânı sağlayan sertifika programları düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim programları sunmak, gelişen ve sürekli değişen yeni teknolojileri ve uygulamaları tanıtmak ve bu yönde bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak.
 3. Görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak, yurtiçi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
 Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
 1. Üniversite öğrencilerine, personeline, kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek.
 2. İhtiyaç duyulan her konuda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
 3. Kamu ve özel kuruluşlara yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek.
 4. Sürekli eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak araştırma ve inceleme, proje yapmak/yaptırmak, Üniversitenin laboratuvar, kütüphane, dershane ve diğer eğitim imkânlarından yararlanmak.
 5. Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla iş birliği yapmak.
 6. Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Organları ve Görevleri Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
 1. Müdür.
 2. Yönetim Kurulu.
 3. Danışma Kurulu. Müdür ve görevleri
 
MADDE 8 – (1)  Müdür, Üniversitenin tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.
 1. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi yardımcı olarak görevlendirir. Müdür yardımcılarından biri, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresi bitince, yardımcılarının da görevi sona erer.
 2. Müdür; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
 3. Müdür; Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamakla görevlidir.
 

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1)  Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen iki kat aday arasından Rektör tarafından seçilen ve görevlendirilen altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
 1. Yönetim Kurulu, Merkezin karar organı olup aşağıdaki görevleri yapar:
 1. Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek.
 2. Sunulan raporu değerlendirmek.
 3. Bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.
 4. Başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek.
 5. Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceği, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceği ve yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek.
 6. Merkezin bütçesini hazırlamak.
 
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1)  Danışma Kurulu; Üniversitedeki her fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin yönetim kurullarınca belirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Danışma Kuruluna seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.
 1. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.
 2. Danışma Kurulunun görevleri; Merkez ile ilgili faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.